РЕЧНИК

 


ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ


НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Point. В превод означава „Анализ на опасностите и контрол на критичните точки”.

ISO (International Organization for Standardization) е световно обединение на националните органи по стандартизация. ISO разработва доброволни стандарти, които дават добавена стойност на всички видове икономически дейности.

ISO 9000:2005 са серия от стандарти и указания, определящи изискванията към системите за управление на качеството.

ISO 9001:2000 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.

ISO 14001:2004 е стандарт за управление на околната среда. В основата на стандарта лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата. Стандартът определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

ISO 22000:2005 е системи за управление на безопасността на храните – изисквания към организациите от хранителната верига. ISO 22000 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организацията трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да осигури, че храните са безопасни по време на потребление.

OHSAS 18001:20002 е международно призната спецификация за системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Стандартът следва структурата на ISO 14001 и поставя изисквания за ангажираност на висшето ръководство, за спазване на нормативните изисквания, предотвратяване на инциденти и злополуки, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и непрекъснато подобрение.

Анализ на опасностите и контрол на критичните точки представлява система за самоконтрол, основаваща се на научен подход за осигуряване безопасността на храните по цялата верига на доставките до крайния потребител, т.е. от добива на суровините до крайния потребител, чрез определяне и анализ на потенциалните опасности, оценка на рисковете, определяне на критичните контролни точки и критичните граници, мерките за постоянен контрол и наблюдение чрез съвременни експресни методи, въвеждане на коригиращи действия, за предотвратяване или намаляване до приемливи нива на различните опасности, проверка на системата и документирането й.

Анализ на опасност е процес на събиране на информация и оценка на опасностите и условията, водещи до тяхната поява с цел предприемане на превантивни мерки, които трябва да бъдат включени в НАССР.

Безопасност на храната (Food safety) – сигурност че храната няма да увреди здравето и живота на потребителя, когато той я приготвя и/или консуматора.

Валидация (утвърждаване) е процес на получаване на доказателства, потвърждаващи ефективността на елементите на НАССР.

Варификация (проверка) е прилагане на анализи и процедури по утвърдени методики за оценка, различни от мониторинга, които определят валидността на НАССР плана и потвърждават, че системата работи съгласно плана.

Годност на храната (Food suitability) – увереност, че храната е подходяща за човешка консумация съгласно обичайната й употреба.

Диаграма на технологичния процес е систематично представяне на последователността от стъпки или операции, използвани в производството или за производството на определени храни.

Добра производствена практика е системата от основни хигиенни и технологични правила за работа, която се прилага при производството и търговията с храни, за да се сведе до приемлив минимум рискът от замърсяване на храните чрез производствена или човешка дейност, съответно „добра хигиенна практика” и „добра технологична практика”. Правилата се отнасят до проектирането, състоянието и поддържането на сградите, помещенията, машините, апаратите, основните и спомагателните технически съоръжения, приемането и съхранението на суровините, на основните, спомагателните и опаковъчните материали, хигиената и обучението на персонала, системите за проследяване и контрол на качеството и технологичния процес, воденето на документация.

Дърво на решенията при определяне на ККТ е поредица от въпроси, които имат за цел да установят дали дадена контролна точка е критична контролна точка (ККТ), т.е. критична за безопасността на храните.

Държавен контрол върху храните е контрол от органите на държавния контрол по Закона за храните, Закона за народното здраве, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за съхранение и търговия със зърно.

Замърсяване (Contamination) – всички биологични агенти или химични вещества, чужди и несвойствени предмети или други материи неумишлено попаднали в храната, които могат да компрометират безопасността и годността й за консумация.

Манипулатор на храна (Food handler) – всяко лице, което пряко обработва, опакова или разопакова храни, технологичното обзавеждане – машините, приборите, инструментите или инвентара или контактуващите с храната повърхности, които са съобразени с изискванията за хигиена на храните.

Опасност /риск/ (Hazard) – Попадане на биологични, химични или физични агенти в храната или производствени условия при които храната става негодна за консумация или може да увреди здравето или да застраши живота на потребителя.

Първично производство (Primary production) – онези стъпки от хранителната верига включващи такива дейности като прибирането на реколтата от житни култури, кланичната обработка в месодобива, доенето на животните и добива на мляко, риболовът и пр.

Хигиена на храните (Food hygiene) –условията, мероприятията и мерките необходими да осигурят безопасност и годността на храната за консумация на всички етапи от хранителната верига.

 


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ


А

Абсолютно предимство (Absolute Advantage)

Възниква, когато една нация може да произвежда даден продукт с по-малко ресурси и разходи от друга.

Антитръстово законодателство (Antitrust Legal Framework)

Представлява сбор от законови и подзаконови нормативни актове, които целят ограничаване на монополните сили на пазара и осигуряване на конкурентна среда. Съгласно българското законодателство, Комисията за защита на конкуренцията е органът, който следи за спазване на свободната стопанска инициатива и интересите на участниците на пазара.

Б

Бариери за навлизане на пазара (Entry Barriers)

Естествени или изкуствено създадени пречки пред компаниите, които имат желание да навлязат на даден пазар. Наличието на такива бариери дава предимство на компаниите, опериращи на дадения пазар.

Бизнес инвестиции (Business Investments)

Брутните инвестиции в дълготрайни активи (ДА) на частния сектор като дял от БВП. Брутните инвестиции представляват разходите за придобиване на ДА от страна на производителите резиденти, намалени със стойността на изразходваните за тяхното производство ДА.

Брутен вътрешен продукт- БВП (Gross Domestic Product)

Измерва икономическата активност и представлява стойността на всички произведени стоки и услуги в дадена страна, като се приспадне стойността на стоките и услугите, необходими за тяхното производство.

БВП на глава от населението по стандарт на покупателна способ­ност (GDP Per Capita in Purchasing Power Standards)

Показателят е отношение на БВП по стандарт на покупателната способност към броя на населението. За сравнение на отделни държави по този пока­зател се използва средната стойност на страните членки на ЕС (ЕС 25 = 100), като база.

Бруто капиталообразуване (Gross Fixed Capital Formation)

Брутни инвестициите в основен капитал, към които се добавя изменението на запасите. Инвестициите в основен капитал представляват новопри-добити дълготрайни активи. Съществуващите активи остават извън обхвата на показателя, като само стойността на разходите за тяхната дистрибуция и монтаж влияе върху размера на бруто образуването в основен капитал.

В

Високотехнологичен износ (High-Tech Export)

Част от общия износ на страната. Като високотехнологични продукти се разглеждат: компютри, офис оборудване, електроника, инструменти, фармацевтични продукти, космическа техника, електрически машини и др.

Вътрешно търсене (Domestic Demand)

Количеството конкретна стока или услуга, която потребителите желаят да купят при различни цени в определен момент на даден пазар.

Г

Глобализация (Globalization)

Процес на нарастваща интеграция в световен мащаб на пазарите на стоки, услуги и капитал. Глобализацията започва да се забелязва отчетливо през 90-те години на 20-ти век. Терминът се използва и за описване на промените, свързани със засиленото влияние на мултинационалните корпорации в световната икономика и нарастващата роля на междуна­родните институции (Световната банка, Световната търговска организация, Международния валутен фонд и др.) в икономиките на отделните държави.

Господстващо положение (Dominant Position)

Икономическо надмощие, което определена компания притежава на даден пазар, даващо й възможност да предотврати ефективната конкуренция на него. Възниква в резултат на комбинация от няколко фактора, които взети поотделно могат и да нямат решаващо въздействие.

Д

Диамант на Портър (Porter’s Diamond)

Портър описва диаманта като система от взаимосвързани елементи, в която фирмите възникват и се конкурират. Взаимосвързани елементи са: факториите условия, условията на търсене, свързаните и подкрепящи индустрии и фирмените стратегии. Отделната фирма притежава устойчиво конкурентното предимство, когато има преимущество във всеки един от елементите на диаманта.

Диверсификация (Diversification)

Фирмена стратегия за растеж, осъществявана чрез създаване или придо­биване на допълнителна дейност извън съществуващите продукти и пазари.

Диверсификацията предлага конкурентни предимства, създавайки възможност на фирмите да намалят стопанския риск. Съществуват раз­лични класификации (на базата на използваните технологии за производство на нови продукти и естеството на новите пазари) за дефиниране на различните видове диверсификация. Тя бива концентрична, хоризонтална, вертикална, корпоративна, конгломератна, портфейлна и др.

Добавена стойност Value Added)

Добавената стойност е произведената брутна продукция отдадена фирма, като от нея се приспадне междинното потребление (изразходваните в процеса на производство на суровини, материали и външни услуги).

Дъмпинг (Dumping)

Продажба на дадена стока на чужд пазар, на цена по-ниска от пазарната цена в страната на произход или под себестойността на стоката, с цел завладяване на пазара и изместване на местните производители.

Е

Ефект от мащаба (Economies of Scale)

Производство, при което средната цена на единица продукция намалява успоредно с увеличаване обема на продукцията, вследствие на по-ефективното използване на факторите на производство.

Енергийна интензивност (Energy Intensity)

Показател, измерващ общото енергийно потребление на страната. Изчислява се като общата консумация на енергия в страната (измерена като килограм нефтен еквивалент на 1000 евро) се раздели на БВП по съпоставими цени. В общото потребление на енергия се включват използваните въглища, електричество, нефт, природен газ и възобновими енергийни източници.

Енергоемкост (Energy Consumption Per Unit Output)

Енергопотребление за единица произведен продукт (суровина, изделие, стока, услуга).

Ж

Жизнен стандарт (Living Standard)

Показател за благосъстоянието на дадена нация. Жизненият стандарт е сложна социално-икономическа категория. От особено значение за жизнения стандарт са: покупателната способност на населението; размера на доходите; жилищната площ на глава от населението и качеството на жилището; равнището на заетостта и безработицата; условията и качество­то на образованието; медицинското обслужване; развитието на инфраструк­турата и др.

Жизнен цикъл на продукта (Product Life Cycle)

Маркетингов модел за анализ и прогнозиране на измененията в обемите на реализация на даден продукт в периода на неговото пазарно съществу­ване. Класическата теория за жизнения цикъл на продукта разглежда четири етапа от неговото развитие – въвеждане, растеж, зрелост и спад. Всеки от етапите се характеризира със специфични пазарни възможности и ограничения, като изисква провеждането на различни по характер и интензивност маркетингови стратегии.

З

Заети лица (Employed)

Лицата: на 15 и повече навършени години, които извършват определена работа срещу заплащане в пари или натура, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно вре­ме; които имат работа, но не са работили през наблюдаван период поради болест, майчинство и др.; които управляват собствено предприятие, фирма, стопанство или извършват някаква работа за лична изгода; които работят без заплащане във фирми, предприятия и стопанства на родствени лица.

Заетост в научно-интензивни дейности (Employment in Knowledge-Intensive Sectors)

Показва делът на заетите в сектори, които интензивно използват знания. Евростат разглежда като научно-интензивни дейности тези (от второ ниво на Националната класификация на икономическите дейности), в които преобладава делът на висококвалифицирана работна сила.

И

Идеална конкуренция (Perfect Competition)

Пазарна структура, която се характеризира със следното: голям брой участници, които не могат да влияят самостоятелно върху определянето на цените; идентичност на продуктите; свободно влизане и излизане от пазара; всеки от участниците на пазара разполага с информация за цените и продуктите. Идеална или перфектна конкуренция не съществува. Най-близо до този вид конкуренция е селското стопанство.

Икономически растеж (Economic Growth)

Увеличаване капацитета на дадена икономика за производство на стоки и услуги за определен период от време, което води до повишаване благосъс­тоянието на населението. Растежът на икономиката се измерва с реалното нарастването на БВП.

Индекс на Баласа (Balassa Index)

Познат е още като индекс на сравнителните конкурентни предимства (Кеуеаюс! СотрагайуеАсК/ап^адез). Индексът се използва за определяне на силните и слаби експортни сектори на дадена страна. Изчислява се

чрез съпоставяне на експортния дял на дадена индустрия в общия експорт на страната, отнесен към експортния дял на съответните индустрии в общия износ на референтна група страни. Ако индексът е по-голям от единица, то съответната индустрията в дадената страна, притежава конкурентни предимства, спрямо страните с които се сравнява.

Индекс на конкурентоспособност (Growth Competitiveness Index)

Въведен е от Световния икономически форум и служи за оценка на потенциала на икономиките за постигане и поддържане на икономически растеж. Състои се от три индекса: технологичен индекс, индекс на държавните институции и индекс на макроикономическата среда. Тези индекси се изчисляват чрез комбиниране на статистически данни, данни от ежегодното проучване на Световния икономически форум и експертни оценки.

Иновации (Innovations)

Внедряване на нови изделия, материали и технологии за производство, управление и услуги, въз основа на съвременни научни разработки.

Интензивност на преките чуждестранни инвестиции (Foreign Direct Investment Intensity)

Показател, измерващ интензитета на инвестиционната интеграция в рамките на световната икономика. Изчислява се като средната стойност на привлечените и инвестирани в други държави ПЧИ се отнесе към БВП на страната.

Й

Йерархия на производствените фактори (Hierarchy of Production Factors)

Представлява своеобразно разграничение на типовете фактори, определя­щи конкурентните предимства на дадена икономика (капитал, труд, земя, технологии).

К

Клъстер (Cluster)

Клъстерът е съвкупност от взаимосвързани фирми, доставчици, поддостав-

чици на услуги, фирми от сходни производства и свързаните с тях институ­ции (правителство, бизнес организации, академични общности, финансови институции и др.). В зависимост от характера на връзките между фирмите в клъстера можем да говорим за вертикални, хоризонтални и секторни клъстери.

Конкурентно предимство (Competitive Advantage)

Една компания притежава конкурентно предимство спрямо останалите фирми, когато реализира печалба по-голяма от средната за съответната индустрия. Двата типа конкурентно предимство се основават на по-ниски разходи и/или диверсификация.

Конкурентоспособност (Competitiveness)

Свързва се с дадена характеристика на фирмата, която й позволява да се конкурира ефективно с други фирми. Конкурентоспособността оценява дадена стока, услуга, фирма, страна и др. от гледна точка на способността им да се конкурират успешно на пазара. Тя се дефинира на три равнища -микро, мезои макроравнище.

Л

Либерализация на търговията (Trade Liberalization)

Процес на намаляване или пълно премахване на бариерите пред търговията със стоки и услуги. Тези бариери могат да бъдат тарифни (мита) и нетарифни (квоти и регулативни режими).

Лисабонска стратегия (Lisbon Strategy)

Един от основните документи, които очертават насоките за развитие на икономическата политика на ЕС, публикуван през 2000 г. През 2004 г. ЕК направи ревизия на изпълнението на целите на Лисабонската стратегия и на пролетно заседание на Европейския парламент (февруари 2005 г.) оповести новите й приоритети, насочени към стимулирането на икономическия растеж и създаването на нови работни места. За постигането на тези приоритети, усилията трябва да се насочат към: превръщане на Европа в привлекателно за работа място; стимулиране на знанието и иновациите, които са основната движеща сила на икономическия растеж в Европа; прилагане на икономическа политика, която позволява на бизнеса да създава повече и по-добри работни места.

М

Монопол (Monopoly)

Пазарна структура, в която оперира един единствен производител или про­давач, упражняващ пълен контрол върху цената и предлагането на дадена стока или услуга.

Монополистична конкуренция (Monopolistic Competition)

Пазарна структура с много производители и купувачи на даден продукт, като продуктът на всеки производител притежава специфични качества, които го различават от този на останалите. Този тип конкуренция се основа в по-голяма степен на характеристиките на продукта, отколкото на цената.

Н

Национална конкурентоспособност (National Competitiveness)

Възможността на дадена държава да изнася своята продукция на между­народния пазар и по този начин да увеличава благосъстоянието на нацията.

Неценова конкуренция (Non-Price Competition)

Пазарен подход, при който стойността на продукцията се минимизира, а другите пазарни фактори се максимизират, като се търсят начини за откроя­ване на продуктите чрез специфични и уникални качества (дизайн, високи технически и експлоатационни характеристики, достъпност, обслужване и др.)

О

Общи стратегии (Porter’s Generic Strategies)

Комбинация между типа конкурентно предимство и обхвата на продуктовата стратегия на фирмата. Всяка стратегия представлява концепция затова как компанията да бъде конкурентоспособна на световния пазар.

Олигопол (Oligopoly)

Пазарна структура с малък брой участници, в която поне един от тях има възможност да влияе върху цената и предлагането на конкурентите си.

Отвореност на икономиката (Open Economy)

Отвореността на икономиката се измерва като съотношение между обема на външната търговия и БВП.

П

Пазарна икономика (Market Economy)

Икономика, в която пазарната инициатива принадлежи научастниците на пазара (потребители и фирми), които свободно си взаимодействат.

Пазарно равновесие (Market Equilibrium)

Състояние на пазара, при което търсенето и предлагането се изравняват.

Паритет на покупателната способност (Purchasing Power Parity)

Паритетите на покупателна способност (ППС) са валутни курсове, които се използват за преобразуване на определени икономически показатели от национална валута в единна съпоставима валута, наречена стандарт на покупателната способност (СПС), която изравнява покупателната сила на различните национални валути.

Производителност на труда (Labour Productivity)

Измерва произведеният продукт от един зает, при условие, че останалите фактори на производството остават непроменени. Производителността на труда изчислена като БВП по стандарт на покупателна способност на заето лице дава представа за производителността на икономиката на дадена държава, като средната производителност на страните членки на ЕС25 се приеме за 100%.

Р

Работна сила (Labour Force)

Икономически активното население, включващо лицата на 15 и повече навършени години, които влагат или предлагат своя труд за производство на стоки и услуги. Работната сила включва заетите и безработните лица

Разходи за информационна и комуникационна дейност (Information and Communication Expenditures)

Включват разходи за придобиване на хардуер, информационна техника, софтуер и други услуги.

Реален темп на нарастване на БВП (Real GDP Growth)

Темпът на нарастване се изчислява по съпоставими цени и показва измене­нието на физическия обем на произведените стоки и услуги. По този начин ценовите изменения не оказват влияние върху темпа на изменение на БВП.

С

Световен икономически форум(World Economic Forum)

Независима неправителствена международна организация към Икономи­ческия и социален съвет на ООН. Форумът е общност от представители на бизнеса, водещи академични и религиозни общности, правителства, медии, неправителствени организации, политици, интелектуалци и други изявени обществени фигури, обединени под общата идея за подобряване благосъстоянието на нациите. В Световния икономически форум членуват повече от 1000 водещи световни компании, както и 200 малки компании ”предимно от развиващите се страни), които имат решаваща роля за развитието на дадения регион или индустрия. Форумът провежда своята годишна среща в Давос (Швейцария), на която представя Доклад за глобалната конкурентоспособност.

SWOT анализ (SWOT Analysis)

Инструмент за оценка състоянието на определена организация и обкръжава­щата я среда. 5\Л/ОТ анализът идентифицира вътрешните и външни факто­ри, въздействащи върху организацията. Вътрешните фактори се класифици­рат като силни и слаби страни (5*гепд1пз апс! «еакпеззез), а външните като възможности и заплахи (оррогШпШез апс! 1пгеа1з).

Съпоставими цени (Constant Prices)

Изчисляването по съпоставими цени има за цел да елиминира влиянието на ценовите изменения и да даде представа за реалното нарастване/нама­ляване на даден показател чрез изчисляване на индекс на физическия обем. За ценова база се приемат средногодишните цени от избрана предходна година.

Т

Търговска интеграция по отношение на стоките (Trade Integration of Goods)

Представлява средно аритметичната стойност от сумата на вноса и износа на стоки, отнесена към БВП.

Нарастването на показателя във времето показва увеличаване на интег­рацията на страната в световната търговия по отношение на стоките.

Търговска интеграция по отношение на услугите (Trade Integration of Services)

Представлява средно аритметичната стойност от сумата на вноса и износа на услуги, отнесени към БВП. Нарастването на показателя във времето показва увеличаване на интеграцията на страната в.световната търговия по отношение на услугите.

У

Условия на търговията (Terms of Trade)

Показател, който се изчислява като процентно отношение между измене­нието на експортните и импортните цени. Условията на търговия се подобря­ват, когато експортните цени са по-високи от импортните. В по-широк смисъл, под условия на търговията се разбира търговска политика провеждана от дадена страна.

Устойчиво развитие (Sustainable Development)

Разбиране за развитие, което задоволява нуждите на обществото и повиша­ва качеството на живот, като същевременно е базирано на разумно изпол­зване на природните ресурси и опазване на околната среда. Устойчивото развитие има три основни аспекта -икономически, социален и екологичен.

Ф

Фактори на производство (Production Factors)

Основни елементи, използвани за производство на стоки и услуги. Съществуват три вида производствени фактори: природни, човешки и капиталови.

X

Хиперинфлация (Hyperinflation)

Рязко покачване на цените за относително кратък период от време, което води до нарушаване на нормалното състояние на икономиката.

Ц

Ценова конкуренция (Price Competition)

Пазарен подход, при който продуктите се диференцират в съответствие с тяхната стойност. Компаниите се стремят да привличат потребители, изхождайки изключително от цената на продуктите, а търговците се стараят да въздействат върху потребителското търсене чрез изменение на цената на стоките.

Ч

Четири П(Four P)

Опростено означение на маркетинг-микса като съвкупност от форми и средства за въздействие върху пазара. Четирите части, групиращи отделните форми и средства са:

-Product-продукт;

-Р1асе – място на продажба на продукта;

-Promotion – насърчаване на продажбите, рекламата, РГС и др.

-Price-цена.

Човешки капитал (Human Capital)

Трудът или физическите и умствени усилия, полагани от хората за създаване на стоки и услуги.


ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ


Бизнес единица – автономна и независима стопанска единица със собствен и ясно очертан пазарен сегмент и стратегическа свобода за мениджърския й екип.

Делегиране – предаване на задачи и пълномощия на лице, които поема отговорността за тяхното изпълнение.

Длъжност – мрежа от работни (трудови) задачи, които са обвързани помежду си, така че в своята цялост да изпълняват това конкретно предназначение, заради които е създадена длъжността.

Ефективност – степента, в която организацията постига своите цели.

Ефикасност – възможността на организацията да използва ресурсите си по най-добрия начин в процеса на постигане на своите цели.

Информация – резултатът от обработката на специална подборка от данни, отнасящи се към определен въпрос.

Информационна система – механизъм за цялостно обслужване на всички информационни потребности в рамките на една организация, както от гледна точка на отделните потребители на информация, така и от гледна точка на информационните технологии.

Кариера – последователност от свързани с работата действия и опит, които обхващат целия човешки живот.

Лидерство – способност да се оказва влияние на отделните личности и групи, за насочване техните усилия към достигане целите на организацията.

Мениджмънт – процес на поставяне и постигане целите на организацията чрез изпълнението на четири основни функции: планиране, организиране, мотивиране и контролиране.

Мотивация – съвкупност от енергични сили, произтичащи от вътрешни или външни за индивида предпоставки, които предизвикват неговото поведение и определят формата, насоката, интензивността и продължителността на това поведение.

Мотивационно обучение – обучение за стимулиране и насочване на индивидите към обучение за придобиване на професионална квалификация и/или заетост чрез придобиване на знания и умения за ориентиране в пазара на труда, търсенето и избор на обучение или заетост.

Начално професионално обучение – придобиване на първоначална квалификация по професия или по част от професия

Непрекъснато професионално обучение – усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или по част от професия.

Образователно равнище – дава информация както за притежаваните знания и умения, така и за интелектуалния капацитет.

Обучение – системен процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите на хората, с цел да се усъвършенства тяхното трудово представяне.

Ограмотяване – процес на обучение за придобиване на знания и умения за четене, писане, аритметика, елементарни знания в областта на хуманитарните и точните науки.

Организиране – процес на създаване на структурата на организацията, която дава възможност на хората да работят ефективно заедно за постигането на целите й.

Правоспособност – признато притежаване на задължителен обем от професионални компетенции, което дава право за упражняване на конкретни трудови дейности.

Професия – вид трудова дейност, за която се организира професионално образование и обучение.

Професионална квалификация – квалификация по професия или по част от професия, която включва съвкупността от професионални компетенции и необходимите за тяхното формиране общообразователни знания и умения.

Професионално направление – съвкупност от професии в определен в Националната отраслова класификация отрасъл на икономиката или друга сфера на обществения живот, съобразена със съответната област на образованието по Международната стандартна класификация на образованието.

Професионално образование – осигурява усвояването на общообразователния минимум за средно образование и придобиването на квалификация по професия.

Професионално обучение – осигурява придобиването на квалификация по професия или по част от професия

Професионално ориентиране – осигурява информирането, консултирането и съветването на ученици, безработни, както и на други лица относно избора на професия и кариерно развитие.

Принципи на обучението – система от правила, които трябва да се спазват в процеса на обучение.

Развитие на персонала – организиране и провеждане на инициатива на организацията, насочена към персонала, която включва както обучение, така и планиране и управление на кариерата с оглед на настоящите и бъдещите нужди на организацията.

Специалност -самостоятелно обособена трудова дейност в рамките на дадена професия.

Степен на професионална квалификация – обемът и съдържанието на професионалните компетенции и необходимите за тяхното формиране общообразователни знания и умения.

Технология – знанията, уменията, средствата, оборудването, които се използват от организацията за производството на даден продукт или услуга.

Управление на кариерата – продължителен процес на поставяне на цели за професионално развитие, формулиране и осъществяване на стратегии за достигане на тези цели, проследяване и анализиране на резултатите.

Управление на човешките ресурси – философия за управление на хората, която се основава на тезата, че човешките ресурси са ресурси с решаващо значение за постигане на бизнес успех на организацията.

Част от професия – обособена трудова дейност в рамките на една професия, за която може да се организира професионално обучение.

Comments are closed.